Individuální vzdělávání

  • Individuální vzdělávání je plnění povinné školní docházky na 1. a 2. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy.

ZŠ Práče umožňuje INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

O povolení rozhoduje ředitelka školy v souladu s § 41 školského zákona na základě žádosti zákonného zástupce. K žádosti se dokládá vyjádření školského poradenského zařízení. Pokud žák není dosud žákem naší školy, vyřídíme nejdříve přestup, teprve potom povolení individuálního vzdělávání.

Závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitelka školy.

Možnými důvody mohou být např.: větší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu, možnost propojení výuky s praktickým životem, zohlednění vzdělávání vzhledem k oblastem nadání dítěte, potíže různého charakteru např. zdravotní znevýhodnění, pobyt v zahraničí nebo velká vzdálenost školy od místa bydliště. Za průběh a výsledky individuálně vzdělávaného žáka je zodpovědný zákonný zástupce žáka, a to bez ohledu na to, kdo a kolik osob žáka skutečně vzdělává (dále jen „vzdělavatel“). Vzdělavatel (nemusí to být rodič) musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Individuálně vzdělávaný žák je vzděláván podle školního vzdělávacího programu ZŠ Práče Škola dětem, je mu umožněna účast při vzdělávání ve škole a na akcích mimo školu, docházka do kroužků, konzultace, a to po domluvě s určeným pracovníkem školy. Podle školského zákona žák koná za každé pololetí pouze zkoušky z učiva, tzn. dvakrát za školní rok.

Více informací u ředitelky školy

Přezkoušení dle individuální domluvy mezi:

  • 1. pololetí 15.- 18. 1. 2024
  • 2. pololetí 10. – 13. 6. 2024